Úvod


Kotlíkové dotace 2017 vyřizujeme pro Vás Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí.

 

Můžete ji použít:

 

1 - na zdroj vytápění a jeho instalaci

2 - na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu

3 - pro úpravy spalinových cest

 

 

 

Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musí být splněny následující podmínky:


Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána.

Žadatel splňuje kritéria oprávněného žadatele

Výdaje, na jejichž úhradu je požadována podpora, splňují obecná a specifická kritéria způsobilých výdajů.

Splnění limitu min./max způsobilých výdajů dle jednotlivých specifických cílů.

Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU.

Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých specifických cílů.

Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP ČR.

Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy.

Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků zEFRR, resp. FS a dále zacílení konkrétní výzvy pro podávání žádostí o podporu.

Dotaci je možné získat i na již realizované výměny kotlů od 15.7.2015.

 

Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti. Fond vyzve žadatele k jejich odstranění. Doporučujeme proto žádosti podávat včas, aby Fond měl dostatek času vyzvat žadatele k odstranění případných formálních nedostatků.