Úvod


Kotlíkové dotace vyřizujeme pro Vás Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí.

 

Můžete ji použít:

 

1 - na zdroj vytápění a jeho instalaci

2 - na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu

3 - pro úpravy spalinových cest

4 - na služby specialisty i zpracování dokumentace

 

Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Kotlíkové dotace pro občany administrují krajské úřady. 

 

 

 

 

Pro úspěšné podání, resp. přijetí žádosti musí být splněny následující podmínky:


Projekt je v souladu s Výzvou pro podávání žádostí, dle které je žádost podávána.

Žadatel splňuje kritéria oprávněného žadatele

Výdaje, na jejichž úhradu je požadována podpora, splňují obecná a specifická kritéria způsobilých výdajů.

Splnění limitu min./max způsobilých výdajů dle jednotlivých specifických cílů.

Projekt musí mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Projekt musí být v souladu se všemi právními předpisy ČR a EU a horizontálními prioritami EU.

Projekt musí splňovat věcné náplně definovaných aktivit dle jednotlivých specifických cílů.

Žadatel není (nebude) v rámci stejného projektu současně příjemcem podpory z ostatních operačních programů, iniciativ Evropských společenství, ani z národních programů SFŽP ČR.

Žadatel nemá dluhy (nedoplatky) vůči orgánům veřejné správy.

Místo realizace akce územně odpovídá zaměření poskytování prostředků zEFRR, resp. FS a dále zacílení konkrétní výzvy pro podávání žádostí o podporu.

Žádost je podána výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému KP14+ (https://mseu.mssf.cz), a to včetně všech požadovaných příloh žádosti. Žádost je podána v termínu příjmu žádostí, který je uveden v konkrétní výzvě.
Projekt nebyl fyzicky proveden a dokončen před podáním žádosti o podporu.

 

Formální nedostatky by neměly být důvodem k nepřijetí žádosti. Fond vyzve žadatele k jejich odstranění. Doporučujeme proto žádosti podávat včas, aby Fond měl dostatek času vyzvat žadatele k odstranění případných formálních nedostatků.